Regulamin strony internetowej Starej Piekarni

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Starej Piekarni prowadzonej przez przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej, zwanej dalej w skrócie Stroną.

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Starej Piekarni prowadzonej przez przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej oraz zasad współżycia społecznego.

4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:

Przedsiębiorstwo społeczne Fundacja Znacznie Więcej prowadzące kawiarnię i pracownię ceramiczną Stara Piekarnia przy ul. Bolesława Krzywoustego 310A, 51-312 Wrocław, zwanym dalej Fundacją.

5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Fundacja powołała Administratora zwanym dalej Administratorem.

6. Strona Internetowa Fundacji dostępna jest pod adresem: www.starapiekarnia@org.pl

7. Opiekunowie Strony są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.

8. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności Fundacji. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

9. Nasza Strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej Strony, abyśmy wiedzieli jaką Stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

10. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Fundacji.

9. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej 

www. starapiekarnia.org.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.

4. Fundacja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

5. Strona internetowa Fundacji zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo społeczne Fundację Znacznie Więcej z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 310 A 51-312 Wrocław. W żadnym wypadku nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). wyłącznie dla potrzeb Fundacji Znacznie Więcej we Wrocławiu.

3. Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy strony Fundacji.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).